ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 3 ທີ່​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

? ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຢາກເລິ່ມທຸລະກິດນາຍໜ້າອະສັງຫາແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລິ່ມແບບໃດ ຄອສນີ້ມີຄໍາຕອບ
?ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສັບສົນ ແລະ ປະເຊີນກັບບັນຫາການເປັນໜ້ານາຍແບບໄຮ້ຈຸດໝາຍ ຄອສນີ້ມີຄໍາອະທິບາຍ
?ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈການເຮັດການຕະຫຼາດ ຫຼື ຮູ້ຈັກທັກສະຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ຄອສນີ້ມີຄໍາແນະນໍາ
? ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເລີ່ມທຸລະກິດໜ້ານາຍອະສັງຫາມາແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫາຊັບມາຂາຍບໍ່ໄດ້ ຄອສນີ້ຊີ້ແນວທາງໃຫ້ເດິນຕໍ່
?ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄໍາຖາມ , ຍັງຂາດຂໍ້ມູນ ແລະ ຂາດຄົນຄູ່ຄິດ ຄອສນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງ
?ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ອ່ານແນ້ວໂນ້ມການພັດທະນາດ້ານອະສັງຫາໃນອະນາຄົດບໍ່ທັນອອກ ຫຼື ຍັງລັງເລວ່າອະສັງຫາລິມະຊັບເພີ່ມຊ່ອງທາງເຮັດ

ສໍາລັບຫຼັກສູດ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ເນື້ອໃນຫຼັກສູດແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກທີ່ອັດແໜ້ນຄ້ວຍເນື້ອຫາ, ເຕັກນິກ, ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈັນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົຊຸດທີ 3 ສະເພາະ ໂດຍປະກອບມີ:

ພາກທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອະສັງຫາ
1.1. ສະພາບອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ
1.2. ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດອະສັງຫາ ແລະ ທຸລະກິດນາຍຫນ້າອະສັງຫາໃນ 3 ປີຂ້າງຫນ້າ
1.3. ນີຍາມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
1.4 . ຄວາມໝາຍຂອງ 4.0 (ຍຸກປະຕິບັດອຸດສະຫະກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ)
ພາກທີ 2: ທັກສະດ້ານວິຊາການ
2.1. ອົງປະກອບຄວາມສຳເລັດຂອງນາຍໜ້າອະສັງຫາ
2.2. 5 ຂັ້ນຕອນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.3.ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ 4 Es ສໍາລັບການຫາຊັບ
2.4.ຮູບແບບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.5.ກຸ່ມຜູ້ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບປະເພດຕ່າງໆ
2.6.ກຸ່ມຜູ້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.7.ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດ
2.8.ສັນຍາຊື້, ຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ
2.9.ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການຊອກຊັບທີ່ນາຍໜ້າຄວນຮູ້
2.10.ເຕັກນິກ ແລະ ວິທິການຊອກຊັບ (ຫຼື Listing)
2.11.ຕົນທຶນການເປັນນາຍໜ້າ
2.12.ຄວາມໝາຍຂອງດິນຕາບອດ
2.14.ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໂອນກໍາມະສິດ
2.15.ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
2.16.ຄົນຕ່າງປະເທດຄອຍຄອງຊັບສີນໃນ ສປປ ລາວໄດ້ບໍ່
2.17. ເອກະສານ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ນາຍໜ້າອະສັງຫາຄວາຮູ້
ພາກທີ 3: ທັກຄວາມຮູ້ນອກຕໍາລາ
3.1.ທັກສະການຂາຍ Sale Skills
3.2.ທັກສະການຂາຍ Negotiation Skills
3.3.ທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມ Social Skills
3.4.ທັກສະມະນຸດສໍາພັນ Interspersion Skills
3.5.ທັກສະຈູງໃຈ Persuasive Skills
ພາກທີ 4: ອະສັງຫາແຫ່ງໂອກາດ
4.1. ຄວນລົງທຶນອະສັງຫາປະເພດໃດໃນສະພາບເສດຖິດໃນປັຈຸບັນ
4.2. ຈະຂາຍອະສັງຫາໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ແນວໃດ?
4.3.ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍສ້າງລາຍຮັບພາຍໃນ 3 ເດຶອນພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດ
“ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0”
ພາກທີ 5: ພາກເພີ່ມເຕີມ – Tips & Ticks
5.1. 7 ອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5. 2. ເຕັກນິກການເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງຊັບ
5.3.ເຕັກນິກການສໍາຫຼວດລາຄາຊັບສີນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
5.4.ການອ່ານໃຈເຂົ້າຂອງຊັບ
5.5. ແບບສອບຖາມ-ປະເມີນເຈົ້າຂອງ ຊັບສີນ
5.6. ແນະນໍາແບບຟອມ ສໍາລັບການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5.6.ສູດການປ່ຽນດິນຫວ່າງໃຫ້ມີມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
5.7.ເຕັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
5.8. ການນັດລູກຄ້າໄປເບິ່ງຊັບ (ມີແບບຟອມ)
ພາກທີ 6: ການຂຽນແຜນທຸລະກິດດ້ວຍ Business Model Canvas
6.1. ເຂົ້າໃຈ 9 ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການຂຽນແມ່ບົດແຜນທຸລະກິດBusiness Model Canvas (BMC)ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ :
(1). ເຈົ້າຂອງນັກທຸລະກິດ
(2). ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
(3). ຕົວແທນ ຫຼື ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
(4). ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮຽນຮູ້ຂອງໂລກຂອງການສ້າງລາຍຮັບຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ
ວ​ັນ​ເວ​ລາ ​ແລະ ​ສະ​ຖານ​ທີ່:ວ​ັນ​ທີ່ຈັດ: 17/08/2019
ສະ​ຖານ​ທີ່: The White House Savannakhet, ບ້ານ ສຸ​ນັນ​ທາ ເມືອງ ໄກ​ສອນ​ພົມ​ວິ​ຫານ ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ
ໂທ: 030 9775588, 030 9778866
ເວ​ລາ: 08:00 – 17:00
ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​:  20 ຄົ​ນ
ຄ່າ​ລົງ​ທະ​ບຽນ:ຄ່າຝຶກອົບຮົບ 1,000,000 ກີບ ລວມ ອາຫານຫວ່າງ,​ ອາຫານທ່ຽງ , ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ
ຕັ້ງເຟສບຸກ ແຟນເພຈໃນ (ຟຮີ) ມູນຄ່າ 1,200,000 ກີບ (ກໍລະນີຜູ້ເລີ່ມການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາໃໝ່)
ໃຫ້ຄໍາປືກສາຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານກຸ່ມ WhatApps ພ້ອມດຽວກັບສ້າງເປັນເຄື່ອຂາຍກຸ່ມອະສັງຫາ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ເພື່ອ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ປືກ​ສາ​ກັນ​ໄດ້

ວິ​ທີ​ການສຳ​ມະ​ນາ: ​ເອ​ກະ​ສານpowerpoint ທິດ​ສະ​ດີ ພ້ອມຕົວ​ຢ່າງ ແລະ​ເລືອກ​ລົງ​ສະ​ໜາມ​ຕົວ​ຈິງ
ບັນ​ຍາຍ​ໂດຍ: ທ ຫຸມ​ພັນ ໄຊ​ຍະ​ລາດ ຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ເຣັນ​ສະ​ບາຍ ຫລື Rent & Buy Property , ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໜຸ່ມ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ລະ​ດັບ​ການ​ສືກ​ສາ: ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ​ດ້ານບໍ​ລິ​ຫານ​ທ​ຸ​ລະ​ກິດ​ ຈົບ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ NIDA ກຸງ​ເທບ ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ໄທ
⭐️ສົນໃຈລົງທະບຽນWhatApps: 020 5656 1694
ໂທ: 020 9899 5335
ມີຄໍາຖາມ : m.me/d2ncreatives
ອີເມລ : d2n.contact@gmail.com

 

 

 

 

ພາບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ 4.0 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

[modula id=”6628″]

===========

ຫລັງ​ຈາກ​ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງ​ສ​ຳ​ມະ​ນາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ພາ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ລົງ​ພື້ນ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຊັບ​ສິນ​ຕົວ​ຈິງ

[modula id=”6558″]

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To