Price Range: From to

Compare Listings

ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສຳລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍ

ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສຳລັບຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍ

ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019,ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນສະເໜີໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຢ່າງ ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ທັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ ໃໝ່ ຫລັງຈາກທີ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ນຳມາຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຜ່ານມາແລ້ວ. ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ທິບພະວົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນມີຄວາມສັກສິດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໄປແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມີຄອບຄອງກໍາມະສິດທີ່ດິນຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ ໂດຍກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຄອບຄອງດິນແຕ່ລະປະເພດ; ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຄອບຄອງໃນຈຳນວນທີ່ເກີນ ກໍ່ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສົ່ງລັດຖະບານຄືນ, ໂດຍສະເພະ ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີອໍານາດຕ່າງໆ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງ ປະຊາຊົນຈະບໍ່ເຮັດນໍາ, ບໍ່ເຊື່ອຖື ແລະ ເສຍຄວາມສັດທາຕໍ່ລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ, ເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ມີຫລາຍຄົນທີ່ໄປຈັບຈອງດິນໄວ້ຫລາຍຮ້ອຍເຮັກຕາແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຖານະທາງການເງິນຊຶ່ງເຄີຍສ້າງພາບພົດໄວ້ບໍ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຕ້ອງອັບປະໂຫຍດ, ຕ້ອງຢຸດເຊົາ ແລະ […]

0Shares
ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ນະໂຍບາຍການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ (TLIC) ແມ່ນແນໃສ່ຫັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມາເປັນເງິນ: ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດ ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍຫຼັງ 10 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ການວິເຄາະນະໂຍບາຍຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ໃນທາງປະຕິບັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນການປະເມີນຜົນປະຕິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີລັກສະນະສະລັບຊັບຊ້ອນອັນເນື່ອງ ຈາກການຂາດຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ. ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນຍັງຈະຕ້ອງຄົງຢູ່, ມັນຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊີ້ນໍາວິທີການປະຕິຮູບເພື່ອ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ   ດາວ​ໂຫລດ​ເອ​ກະ​ສານ ລະ​ອຽດ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ   ພາ​ສາ​ລາວ ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ແຫລ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຈາກ https://laolandinfo.org/  

0Shares