ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຊຸດ​ທີ 6

ມາຮ່ວມສ້າງພະລັງທະວີ ໃຫ້ການລົງທຶນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ອະສັງກາລິມະຊັບ ກັບຫົວຂໍ້ສໍາມະນາ :
ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0
ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 6, ສໍາມະນາສຸດທ້າຍຂອງປີສໍາລັບ 2020 ທີ່ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າຮອດປີໜ້າ !!!
ໂອກາດເພຶ່ອການເລີ່ມຕົ້ນສູ່ຄວາມມັ່ງຄົງໃນອະນາຄົດ ກັບອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 !
📆 ວັນທີ 12 ທັນວາ 2020
📍 ທີ່ໂຮງແຮມ Phasouk VienChantra Hotel
🕣 ເວລາ 08:30-17:30 pm
👉 ປິດຮັບສະໝັກ 10/12/2020
📈 ປະໂຫຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາ
– ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0
– ວິທີຫາຊັບມາຂ່າຍ ແລະ ການເຮັດການຕະຫຼາດຜ່ານຊ່ອງ
– ຮູ້ຈັກທັກສະ,ເຕັກນິກ ແລະ ວີທິປິດການຂາຍຂັ້ນສຸດຍອດ
– ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ປະເມີນເຈົ້າຂອງຊັບ ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ
– ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນເປັນນາຍໜ້າ ຫຼຶ ລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ທັນທີຫຼັງຈົບສໍາມະນາ
– ມີເອກະສານ ແລະ ຊັບໃຫ້ລອງເລີ່ມຕົ້ນຂາຍ ຫຼື ລົງທຶນທັນທີ
🔎 ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
1. ເຈົ້າຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຜັນໂຕເອງສູ່ໂລກທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
2. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
3. ຕົວແທນ ຫຼື ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
4. ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮຽນຮູ້ຂອງໂລກຂອງການສ້າງລາຍຮັບຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ
5. ຜູ້ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການດິນຈັດສັນ ຫຼື ໝູບ້ານຈັດສັນ
6. ນັກລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບແບບ “Flipping”
📖 ຮູບແບບສໍາມະນາ
ບັນຍາຍ ພ້ອມເອກະສານຜ່ານ PowerPoint ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງກໍລະນີສຶກສາ. ສໍາລັບພາສາທີ່ໃຊ້ແມ່ນເປັນພາສາລາວ ແລະ ມີຄໍາສັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດບາງສ່ວນເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ງຕື່ມ.
📌 ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ
ພາກທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອະສັງຫາ
1.1. ສະພາບອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ
1.2. ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດອະສັງຫາ ແລະ ທຸລະກິດນາຍຫນ້າອະສັງຫາໃນ 3 ປີຂ້າງຫນ້າ
1.3. ນີຍາມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
1.4 . ຄວາມໝາຍຂອງ 4.0 (ຍຸກປະຕິບັດອຸດສະຫະກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ)
1.5. ຕະຫຼາດອະສັງກາຫຼັງວິກິດໂຄວິດ-19
📌 ພາກທີ 2: ທັກສະດ້ານວິຊາການ
2.1. ອົງປະກອບຄວາມສຳເລັດຂອງນາຍໜ້າອະສັງຫາ
2.2. 5 ຂັ້ນຕອນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.3. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ 4 Es ສໍາລັບການຫາຊັບ
2.4. ຮູບແບບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.5. ກຸ່ມຜູ້ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບປະເພດຕ່າງໆ
2.6. ກຸ່ມຜູ້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ
2.7. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດ
2.8. ສັນຍາຊື້, ຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ
2.9. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການຊອກຊັບທີ່ນາຍໜ້າຄວນຮູ້
2.10.ເຕັກນິກ ແລະ ວິທິການຊອກຊັບ (ຫຼື Listing)
2.11. ຕົນທຶນການເປັນນາຍໜ້າ
2.12. ຄວາມໝາຍຂອງດິນຕາບອດ
2.14. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໂອນກໍາມະສິດ
2.15. ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
2.16. ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
2.17. ຄົນຕ່າງປະເທດຄອຍຄອງຊັບສີນໃນ ສປປ ລາວໄດ້ບໍ່
2.18. ເອກະສານ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ນາຍໜ້າອະສັງຫາຄວາຮູ້
📌 ພາກທີ 3: ທັກຄວາມຮູ້ນອກຕໍາລາ
3.1. ທັກສະການຂາຍ Sale Skills
3.2. ທັກສະການຂາຍ Negotiation Skills
3.3. ທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມ Social Skills
3.4. ທັກສະມະນຸດສໍາພັນ Interspersion Skills
3.5. ທັກສະຈູງໃຈ Persuasive Skills
📌 ພາກທີ 4: ອະສັງຫາແຫ່ງໂອກາດ
4.1. ຄວນລົງທຶນອະສັງຫາປະເພດໃດໃນສະພາບເສດຖິດໃນປັຈຸບັນ
4.2. ຈະຂາຍອະສັງຫາໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ແນວໃດ?
4.3. ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍສ້າງລາຍຮັບພາຍໃນ 3 ເດຶອນພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດ “ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0”
📌 ພາກທີ 5: ພາກເພີ່ມເຕີມ – Tips & Ticks
5.1. 7 ອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5. 2. ເຕັກນິກການເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງຊັບ
5.3. ເຕັກນິກການສໍາຫຼວດລາຄາຊັບສີນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
5.4. ການອ່ານໃຈເຂົ້າຂອງຊັບ
5.5. ແບບສອບຖາມ-ປະເມີນເຈົ້າຂອງ ຊັບສີນ
5.6. ແນະນໍາແບບຟອມ ສໍາລັບການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາ
5.6. ສູດການປ່ຽນດິນຫວ່າງໃຫ້ມີມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ
5.7. ເຕັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
5.8. ການນັດລູກຄ້າໄປເບິ່ງຊັບ (ມີແບບຟອມ)
👉 ຄ່າເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົບ 700,000 ກີບ ( ອາຫານຫວ່າງ, ອາຫານທ່ຽງ , ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ)
👉 ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບພວກເຮົາແນະນໍາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລົງໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ
👉 ຮຽນຈົບສາມາດເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ທັນທີ ພ້ອມກັບສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບ/ສ Rentsbuy
👉 ໃຫ້ຄໍາປືກສາຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານກຸ່ມ WhatApps ພ້ອມກັບສ້າງເປັນເຄື່ອຂາຍກຸ່ມອະສັງຫາລິມະຊັບແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບແບບຕໍ່ເນື່ອງ
👉 ສ້າງເປັນກຸ່ມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊ່ວຍຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບຊ່ວຍກັນແບບ “Partner”
👉 ມີເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເລີ່ມເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບ
📈ຖ້າພາດຮອບນີ້ແມ່ນພົບອີກປີ 2021 !
👉 ລົງທະບຽນ https://bit.ly/39cNQiL
ສອບຖາມຂໍ້ມູນ
Tel/Wa : 020 5665 8383
Email : d2n.contact@gmail.com

 

0Shares

Join The Discussion

Compare listings

Compare