ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

 

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດລັດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືຫຸ້ນໂດຍກະຊວງການເງິນ. ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມສິດຂອບເຂດພະລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໃນປີ 1999 ລັດຖະບານກໍ່ຄື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີທິດທາງນະໂຍບາຍປັບປຸງ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຄືນໃໝ່ ຍ້ອນວ່າທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດມີລັກສະນະເປັນທະນາຄານແບບທ້ອງຖິ່ນ, ຕັ້ງຢູ່ຕາມພູມມິພາກຕ່າງໆ, ກະແຈກກະຈາຍ, ຂາດກໍາລັງແຮງທາງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງສາຂາຊໍ້າຊ້ອນກັນ, ຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນງານສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕໍ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດມີລັກສະນະຈໍາກັດ, ບໍ່ສາມາດເປີດກວ້າງອອກສູ່ພາຍນອກ ແລະ ການພົວພັນສາກົດໄດ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈິ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມບັນດາທະນາຄານທີ່ກະແຈກກະຈາຍເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນ (ທະນາຄານລ້ານຊ້າງຈໍາກັດ ແລະ ທະນາຄານລາວໃໝ່ຈໍາກັດ).

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຫັນເອົາ 2 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດລວມຕົວເຂົ້າກັນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ: ທະນາຄານລາວໃໝ່ຈໍາກັດ ແລະ ທະນາຄານລ້ານຊ້າງຈໍາກັດ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໂຮມເອົາຊັບສິນ, ໜີ້ສີນ ແລະ ພະນັກງານທະນາຄານທັງໝົດເຂົ້າກັນ. ການລວມຕົວກັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ເປັນການຟື້ນຟູ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງແຂງແກ່ນ, ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງສັງຄົມ, ຫັນເອົາວຽກງານທະນາຄານໄປສູ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີການໄລ່ລຽງ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ປະ​ເທດພຽບພ້ອມໄປ​ດ້ວຍ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ມີ​ຄວາມສາມາດ​ຢ່າງ​ກ້ວາງ​ຂວາງ ​ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝກວ່າ​ເກົ່າ. ຮັບປະກັນ​ໄດ້​ສິດຜົນປະ​ໂຫຍ​ດຂ​ອງລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຕິ​ກອງປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຄື​ບັນດາ​ຄາດໝາຍ​ສູ້​ຊົນທີ່​ພັກ​ ແລະ ​ລັດ​ຖະບານໄດ້​ກໍານົດ​ອອກ​ໄວ້​ນັ້ນ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.

ພາຍຫຼັງລວມຕົວແຕ່ປິ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ກ່ອນທະນາຄານພັດທະນາລາວ ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ ເລກທີ 39 ຖະໜົນ ປາງຄໍາ, ບ້ານຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍສໍານັກງານໃຫຍ່ ມາຢູ່ອາຄານເລກທີ 013, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຫັນເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນວຽກງານນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ. ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ. ແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບ BANK2000 ທີ່ນໍາໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2003 ມາເປັນລະບົບ CORE BANKING ທີ່ເອີ້ນວ່າ: T24 ໃນວັນທີ 01/03/2010. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ Online ຢູ່ທົ່ວລະບົບ. ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ການດໍາເນີນທຸລະກໍາ ທາງດ້ານການເງິນຜ່ານລະບົບຕູ້ ATM. ແລະ ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທໍາອິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບ Mobile Banking ໃນຮູບແບບ M-Commerce ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

 

 

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare