ທະນາຄານລາວຈີນ

ເຮືອນເລກທີ 268, ໜ່ວຍ 12, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ

About ທະນາຄານລາວຈີນ

ທະນາຄານລາວຈີນເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກທະນາ ຄານແຫ່ງສປປລາວໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນທະນາຄານຮຸ້ນສ່ວນລາວ-ຈີນ,ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໜ່ວຍງານກວດກາການເງີນຂອງສປຈີນ,ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງເປັນອົງກອນທະນາຄານການຄ້າຕົວເມືອງທີ່ຮ່ວມທືນກັນເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນຕ່າງປະເທດ.
ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານລາວຈີນແມ່ນ300ຕື້ກີບ.ທະນາຄານລາວຈີນປະກອບດ້ວຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ຕໍ່ໄປຮຽກວ່າ BCEL)
ແລະ ທະນາຄານຟູ້ຕ່ຽນ(ຕໍ່ໄປຮຽກວ່າ FDB ) ໃນນັ້ນ,BCEL ຖືຮຸ້ນອັດຕາສ່ວນ49%,FDBຖືຮຸ້ນອັດຕາສ່ວນ51%.ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີມທຸລະກິດການເງີນຖາວອນຈາກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວແລະໄດ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນຈາກກະຊວງ

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,ທະນາຄານລາວ-ຈີນກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລະໄດ້ເປີດບໍລິການເປັນທາງການຢູ່ສປປລາວ,ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນລຳດັບທີ່33ຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດໃນສປປລາວທະນາຄານລາວຈີນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີມທຸລະກິດການເງີນຖາວອນຈາກທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວສາມາດດຳເນີມທຸລະກິດພາຍໃຕ້ຂອບເຂດກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວກຳນົດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ການຮັບເງີນຝາກປະເພດຕ່າງໆ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການໃຫ້ບໍລິການໍຊຳລະ ແລະ ຮຽກເກັບ, ການອອກ ແລະຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຊຳລະກາານຊື້ຂາຍຕາມຕ່າງປະເທດ, ກາານໃຫ້ບໍລິການເກັບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເອກະສານແລະວັດຖຸມີຄ່າ; ການອອກ ແລະ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນຕົວແທນທາງດ້ານການເງີນ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກດ້ານການເງີນ, ການບໍລິການປຶກສາກຽ່ວກັບການລົງທຶນ ແລະ ໝູນທຶນ ແລະ ດຳເນີນຖຸລະກິດອຶ່ນໆ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ກຳນົດ.

ໃນອານາຄົດທະນາຄານລາວ-ຈີນຈະດຳເນີມຕາມພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນທີ່ວ່າ ”ການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວ ເພື່ອຍາດເອົາໄຊຊະນະ”,ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂອາລາວເປັນຫຼັກດຳເນີມທຸລະກິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ,ພັດທະນາຢ່າງມີມາດຕະຖານ, ອີງໃສ່ການຮ່ວມມືຂອງສອງຊາດລາວ-ຈີນທີ່ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂື້ນ,ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ
ໃນດ້ານການຮ່ວມມືທາງດ້ານທະນາຄານມຮັບຮູ້ໃດ້ເຖີງການບໍລິການທີ່ດີ,ບໍລິການລູກຄ້າທາງດ້ານທຸລະກຳການເງີນຢ່າງຮອບດ້ານ,ມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare
ຄົ້ນ​ຫາ
Price Range From To