ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວຈຳກັດ

127/07 ຖະໜົນຫັດສະດີ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປປ ລາວ

About ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວຈຳກັດ

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນປະເທດທີ່ລົງທຶນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອໄອເອັມ (AIFS) ຊຶ່ງຮຸ້ນຂອງທະນາຄານແມ່ນໄຟຟ້້າລາວກວມເອົາ (30%) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອໄອເອັບ (70%).
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຊື່ເດີມແມ່ນ ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ຈຳກັດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຕັ້ງແຕ່ປີ 2008. ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນ ລາວ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017 ຕາມໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ເລກທີ 554 / ຈທວ, ອະນຸມັດໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ, ແລະ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກທີ 23/ທຫລ ລົງວັນທີ 08 ເດືອນພະຈິກປີ 2017 ອະນຸມັດໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BOL).
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການດ້ານທະນາຄານໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນສປປລາວ.
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ເລກທີ 127/07, ຖະຫນົນ ຫັດສະດີ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ຍັງມີການຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare