ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ, ວຽງຈັນ

ເສັ້ນທາງ ອາຊຽນ, ເຮືອນເລກທີ 358, ເລກທີ່12, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

About ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ, ວຽງຈັນ

On November 28, 2011,ICBC Limited Vientiane Branch was officially established, with its ,banner market position,strong customer base, polybasic business structure,funds, networks, technologies and brand, will actively support the financing needs on construction of local infrastructure such as electrics, telecommunications ,mineral products, rail, etc., and provide a series of overall、excellent and express financial services to corporate and individual customers, including deposit、remittance、loan、foreign exchange 、trade finance、international settlement、E-bank,etc., strive to become a bridge and a hub for economic and financial exchange between China and Laos, and play a necessary role in serving economic and trade exchanges between China and Laos and promoting it’s economic development.

ICBC Limited Vientiane Branch will continue to maintain the style of “Legal, prestige, firm development, innovations”,to observe the local rule on supervision strictly to provide high quality credits and financial services. On the economic and social development of Laos. With our utmost efforts in gaining trust from customers, building a unite and dedicated employees, winning the recognition from the society, we will develop ICBC Limited Vientiane Branch as a leading bank in Laos. And we will strive toward the prosperity and development of Laos and China.

 

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare